ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Консультаційна група Julie’s Data в особі ФОП Максимова Юлія Сергіївна (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Платформа – веб сервіс Google Classroom [https://classroom.google.com/], на якому розміщений Курс Виконавця.

1.2. Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань тощо), в обсязі тем, визначених у Додатку 1 до цього Договору.

1.3. Навчальний матеріал – відеозапис, домашнє завдання, вихідні дані для виконання завдань тощо, які надаються під час курсу.

1.4. Програма курсу – обсяг тематики навчальних матеріалів курсу, викладений в Додатку 1 до цього Договору.

1.5. Julie's Data - сертифікаційна організація проекту QGIS.ORG (в розумінні терміну “сертифікаційна організація”, визначеному проектом QGIS.ORG (QGIS.ORG, Böschacherstrasse 10a CH-8624 Grüt, Швейцарія)), в особах представників Бойка Олексія Юрійовича та Максимової Юлії Сергіївни.

1.6. Програма і навчальні матеріали курсу "ГІС у просторовому плануванні" одночасно є складовою частиною програми і навчальних матеріалів курсу "Geoinformation systems in spatial planning (beginner to intermediate level), який розроблений і проводиться Julie’s Data.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

2.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

2.3. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом здійснення послідовних дій – заповнення реєстраційної форми в мережі Інтернет за посиланням https://forms.gle/FDtowC5XhAR7D8gX8 та оплати Курсу на умовах, зазначених у §3 та п.4.1 - 4.3 цього Договору.

2.4. Оплата Курсу здійснюється Користувачем згідно рахунку, виставленого Виконавцем і надісланого  на електронну пошту Користувача, вказану під час заповнення реєстраційної форми.

2.5. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

2.6. Цінова пропозиція цього Договору, викладена в §3.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

3.1. Ціна послуг складає 5800 (п'ять тисячі вісімсот гривень 00 коп.) грн. у разі приєднання до повного курсу.

3.2. Ціна послуг складає 6400 (шість тисячі чотириста гривень 00 коп.) грн. у разі приєднання до повного курсу за умови оплати в два етапи.

3.3. Ціна послуг складає 1200 (тисяча двісті гривень 00 коп.) грн. у разі продовження доступу до платформи курсу Слухача після завершення навчання в термін на один календарний місяць з дня настпуного після оплати.

3.4. Виконавець залишає за собою право надавати Замовнику знижки. Остаточна вартість зі знижкою вказується у виставленому рахунку Замовнику Виконавцем.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця.

4.2. Користувач до початку курсу перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця 5800 (п'ять тисячі вісімсот гривень 00 коп.) грн. у разі приєднання до повного курсу та в такому випадку отримує доступ до повного обсягу матеріалів курсу, згідно з Додатком 1 цього Договору.

4.3. Користувач до початку курсу перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця 3200 (три тисячі двісті гривень 00 коп.) грн. у разі оплати курсу в два етапи згідно з п.3.2. та в такому випадку отримує доступ до навчальних матеріалів вступного і перших чотирьох тижняів навчання згідно з Додатком 1 цього Договору. Користувач до початку п'ятого навчального тижня перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця 3200 (три тисячі двісті гривень 00 коп.) грн. у разі оплати курсу в два етапи згідно з п.3.2. та в такому випадку отримує доступ до навчальних матеріалів з п'ятого по восьмий навчальний тижні.

4.4. У разі, якщо Користувач продовжує доступ до платформи курсу після завершення навчання в термін на один календарний місяць Користувач оплачує вартість курсу одним платежем у розмірі 1200 (тисяча двісті гривень 00 коп.) грн. та йому надається доступ до повного обсягу матеріалів курсу, згідно з Додатком 1 цього Договору в термін на один календарний місяць з дня настпуного після оплати.

4.5. Після часткової або повної оплати курсу згідно пунктів 4.2-4.4 кошти Користувачу не повертаються, окрім випадків, зазначених в п. 6.1.4, п. 6.1.5, п. 6.1.7.

4.6. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він здійснив оплату але не скористався послугами.

4.7. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до навчальних матеріалів.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до навчальних матеріалів Курсу на Платформі, протягом 90 днів з дати початку Курсу у разі повної оплати курсу та на 30 днів у разі продовження доступу до платформи курсу Слухача після завершення навчання згідно з п.4.4.

5.2. Доступ до матеріалів Курсу надається Користувачу після оплати Курсу, шляхом надсилання на електронну пошту Користувача запрошення із кодом доступу до матеріалів Курсу, розміщених на Платформі.

5.3. Дата початку (набору) Курсу є датою надсилання на електронну пошту  (зазначену Користувачем у реєстраційній формі) посилання із запрошенням долучитися до Курсу після проведеної оплати.

5.4. Послуги надаються у вигляді групового навчання, тобто Користувач взаємодіє із Замовником у складі групи із іншими користувачами. Кількість користувачів в одній групі не обмежена.

5.5. При проходженні курсу Користувачу на кожному тижні навчання надається доступ до відеолекцій, які Користувач повинен самостійно опрацювати впродовж тижня та супровідне домашнє завдання до цих відеолекцій. 

5.6. Від початку Курсу для Користувача доступний спільний із Викладачами та іншими Користувачами курсу чат в Telegram, для обміну інформацією, обговорення питань та відповідей. Кожен тиждень Викладачі відповідають на питання, що стосуються матеріалів курсу, в спільному чаті.

5.7. Від Виконавця курс проводять уповноважені лектори в особах Максимової Юлії Сергіївни та Бойко Олексія Юрійовича.

5.8. Користувач отримує послуги шляхом взаємодії із Навчальними матеріалами, розміщеними на Платформі у формі перегляду відео- і текстових матеріалів, виконанням домашніх завдань до кожного тижня Курсу.

5.9. Послуги за цим Договор вважаються наданими:

  • щодо надання доступу до відеозаписів, текстових матеріалів та вихідних даних для виконання завдань - з моменту реалізації технічної можливості Виконавцем забезпечення доступу до таких матеріалів (в незалежності від того чи Користувач ними скористався).

5.10. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Користувач може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали належать Виконавцю.

5.11. Послуги за цим Договором надаються за принципом “як є” і Виконавець не гарантує, що отриманий результат відповідатиме очікуванням Користувача і може бути застосованим для конкретної його мети.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1. Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цього Договору.

6.1.2. Надати Користувачеві доступ до Курсу через веб сервіс Google Classroom не пізніше 7 (семи) днів після моменту проведення оплати вартості Курсу Користувачем.

6.1.3. Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено для Користувача у месенджері Telegram. Онлайн підтримка надається щодо питань, які виникатимуть у Користувача під час засвоєння матеріалів Курсу, питань щодо користування матеріалами Курсу впродовж дії Договору.

6.1.4. Повернути Користувачу сплачені кошти, у випадку скасування навчання Виконавцем.

6.1.5. Повернути Користувачу сплачені кошти, якщо дата початку курсу зміниться більше ніж на 7 календарних днів від дати, оголошеної Користувачу, а Користувач не згоден із такими умовами. 

6.2. Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2. До початку надання послуг за цим Договором забезпечити собі Робоче місце у вигляді персонального комп’ютера із оперативною пам'яттю: 4 Гб та вище, із встановленою операційною системою Windows 7 або новішою, Linux Debian 9.x/Ubuntu 18.04 або вище, MacOS X або новішою та підключений до мережі Інтернет.

6.2.3. Під час реєстрації на курс та оплати вартості курсу надати Виконавцю адресу електронної пошти персонального аккаунту Google [https://policies.google.com/].

6.2.4. Отримувати послуги Виконавця особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не поширювати Навчальні матеріали у спосіб, коли Навчальні матеріали можуть бути доступні будь-яким третім особам. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) грн.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Усі права на Курс, Навчальні матеріали належать Виконавцеві.

7.2. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в рамках Курсу, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Курсу та використання Навчальних матеріалів.

7.5. Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ Користувача до Курсу та Навчальних матеріалів.

8.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Курсу та Навчальних матеріалів у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору.

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі  16 000 (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) грн. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумними засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір діє з моменту прийняття Користувачем умов цього Договору і протягом визначеного цим Договором терміну надання доступу до Курсу. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1. невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2. у випадках передбачених розділом 8 цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОРНІ  ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії форс-мажорних обставин, за умови письмового повідомлення другої сторони про вплив таких обставин не пізніше 3 (трьох) робочих від початку дії таких обставин та підтвердження факту дії форс-мажорних обставин довідкою відповідного компетентного органу державної влади України, відповідального за попередження та усунення наслідків таких обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини непереборної сили, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які Сторона не змогла ані передбачити, ані попередити, а саме: повені, пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, а також інші обставини, що перебувають поза межею контролю Сторін і є такими, що їх неможливо передбачити та (або) попередити.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

12.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку. В такому разі Виконавець повертає Користувачу сплачені кошти в розмірі, пропорційному оплаченим, але не отриманим Користувачем послугам.

12.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

12.4. Після завершення навчання, за умови, що на момент завершення навчання Користувач завантажив на Платформу Курсу не менше 80% визначених Програмою курсу домашніх завдань, виконаних правильно і з дотриманням академічної доброчесності (у визначенні п. 3 і п.4 статті 42 Закону України “Про освіту”), Виконавець впродовж двох тижнів видає Користувачу сертифікат встановленого Виконавцем зразка про успішне завершення навчального курсу “ГІС у просторовому плануванні”.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

Фізична особа - підприємець Максимова Юлія Сергіївна

Код ЄДРПОУ 3370313782;

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», UA033052990000026000015018563; МФО 305299;

Email: office@juliesdata.com

тел. 044 3389370

моб. 0674776401

ДОДАТОК 1  ДО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУРС “ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ”

Перелік навчальних тижнів курсу “Геоінформаційні системи у просторовому плануванні”:

Тиждень 1. Вступ до курсу

Тиждень 2. Налаштування робочого середовища QGIS

Тиждень 3. Налаштування символіки і атрибутивних форм шарів

Тиждень 4. Завантаження, конвертація, верифікація даних із різних форматів. Підготовка даних до роботи

Тиждень 5. Основи векторизації даних та налаштування підписів об'єктів

Тиждень 6. Аналіз території, що проектується

Тиждень 7. Креслення та створення нових об'єктів (детальний огляд). Статистичні розрахунки

Тиждень 8. Автоматизація робочих процесів. Плагіни

Тиждень 9. Виведення проекту на друк, публікація в інтернеті та створення копії проекту

Тиждень 10. Розгляд додаткових кейсів

Тиждень 11. - Тиждень 13. Закріплення матеріалів

Докладний опис змісту кожного тижня доступний за посиланням - https://docs.google.com/document/d/1-0dpggQdkw-yIrb7qaKFugMw9MiFd5TFiezcMwVaRqU/edit