Практичні ГІС. Відео-уроки

Серія окремих відео-уроків призначена для ознайомлення слухачів із прикладами вирішення просторових задач.

Купуючи відео-урок ви долучаєтесь до договору оферти, викладеного нижче.

----------------

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Консультаційна група Julie’s Data в особі ФОП Максимова Юлія Сергіївна (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Відео-урок – сукупність навчальних матеріалів (відео запис уроку, додаткові вихідні дані тощо).

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

2.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

2.3. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом здійснення послідовних дій – заповнення реєстраційної форми в мережі Інтернет за посиланням https://forms.gle/FDtowC5XhAR7D8gX8 та оплати відео-уроку на умовах, зазначених у §3 та §4 цього Договору.

2.4. Оплата відео-уроку здійснюється Користувачем згідно рахунку, виставленого Виконавцем і надісланого  на електронну пошту Користувача, вказану під час заповнення реєстраційної форми.

2.5. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

2.6. Цінова пропозиція цього Договору, викладена в §3.

3. ЦІНА ПОСЛУГ

3.1. Ціна послуг складає 499 (чотириста девяносто девять гривень 00 коп.) грн. у разі приєднання до одного відео-уроку одного Слухача.

3.2. Виконавець залишає за собою право надавати Замовнику знижки. Остаточна вартість зі знижкою вказується у виставленому рахунку Замовнику Виконавцем.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця.

4.2. Користувач перед наданням йому доступу до відео-уроку перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця  оплату у розмірі 499 (чотириста девяносто девять гривень 00 коп.) грн. та в такому випадку отримує доступ до одного відео-уроку назва якого вказується при оплаті та у виставленому рахунку.

4.3. Після  оплати відео-уроку згідно §4 кошти Користувачу не повертаються, окрім випадків, зазначених в п. 6.1.4, п. 6.1.5, п. 6.1.7.

4.4. Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він здійснив оплату але не скористався послугами.

4.5. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до відео-уроку.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу (надсилання посилання) до відео-уроку.

5.2. Доступ до відео-уроку надається Користувачу після оплати відео-уроку, шляхом надсилання на електронну пошту Користувача посилання з доступом до відео-уроку.

5.3. Дата початку доступу до відео-уроку є дата надсилання на електронну пошту  (зазначену Користувачем у реєстраційній формі) посилання із доступом до відео-уроку після проведеної оплати.

5.4. При проходженні відео-уроку Користувачу надається доступ до відео-уроку, який Користувач повинен самостійно опрацювати впродовж 30 (тридцяти) календарних днів. 

5.5. Від початку доступу до відео-уроку для Користувача доступний спільний із Викладачами та іншими Користувачами чат в Telegram, для обміну інформацією, обговорення питань та відповідей. Кожен тиждень Викладачі відповідають на питання, що стосуються відео-уроку в спільному чаті.

5.6. Від Виконавця консультації в чаті проводять уповноважені лектори в особах Максимової Юлії Сергіївни та Бойко Олексія Юрійовича.

5.8. Користувач отримує послуги шляхом взаємодії із відео-уроком, посилання на який йому надсилається.

5.9. Послуги за цим Договор вважаються наданими:

5.9.1. щодо надання доступу до відео-уроку з моменту реалізації технічної можливості Виконавцем забезпечення доступу до відео-уроку (в незалежності від того чи Користувач ними скористався).

5.10. Усі відео-уроки є авторськими та суб’єктивними, Користувач може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих віднно-уроків. Авторські майнові права на всі відео-уроки належать Виконавцю.

5.11. Послуги за цим Договором надаються за принципом “як є” і Виконавець не гарантує, що отриманий результат відповідатиме очікуванням Користувача і може бути застосованим для конкретної його мети.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1. Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цього Договору.

6.1.2. Надати Користувачеві доступ до відео-уроку шляхом надсилання посилання з доступом до відео-уроку не пізніше 7 (семи) днів після моменту проведення оплати вартості відео-уроку Користувачем.

6.1.3. Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено для Користувача у месенджері Telegram. Онлайн підтримка надається щодо питань, які виникатимуть у Користувача під час засвоєння матеріалів відео-уроку, питань щодо користування відео-уроку впродовж дії Договору.

6.2. Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2. До початку надання послуг за цим Договором забезпечити собі Робоче місце у вигляді персонального комп’ютера із оперативною пам'яттю: 4 Гб та вище, із встановленою операційною системою Windows 7 або новішою, Linux Debian 9.x/Ubuntu 18.04 або вище, MacOS X або новішою та підключений до мережі Інтернет.

6.2.3. Під час реєстрації на відео-урок та оплати вартості відео-уроку надати Виконавцю адресу електронної пошти персонального аккаунту Google [https://policies.google.com/].

6.2.4. Отримувати послуги Виконавця особисто, не передавати доступ до відео-уроку будь-яким третім особам, не поширювати відео-уроки у спосіб, коли відео-уроки можуть бути доступні будь-яким третім особам. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) грн.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Усі права на відео-урок належать Виконавцеві.

7.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані в рамках відео-уроку, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.4. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до відео-уроку.

7.5. Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ Користувача до відео-уроку.

8.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до відео-уроку у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору.

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі  16 000 (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) грн. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумними засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір діє з моменту прийняття Користувачем умов цього Договору і протягом визначеного цим Договором терміну надання доступу до відео-уроку. Доступ до Платформи та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1. невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2. у випадках передбачених розділом 8 цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОРНІ  ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії форс-мажорних обставин, за умови письмового повідомлення другої сторони про вплив таких обставин не пізніше 3 (трьох) робочих від початку дії таких обставин та підтвердження факту дії форс-мажорних обставин довідкою відповідного компетентного органу державної влади України, відповідального за попередження та усунення наслідків таких обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини непереборної сили, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які Сторона не змогла ані передбачити, ані попередити, а саме: повені, пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, а також інші обставини, що перебувають поза межею контролю Сторін і є такими, що їх неможливо передбачити та (або) попередити.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

12.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку. В такому разі Виконавець повертає Користувачу сплачені кошти в розмірі, пропорційному оплаченим, але не отриманим Користувачем послугам.

12.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

Фізична особа - підприємець Максимова Юлія Сергіївна

Місцезнаходження та поштова адреса: 04208, м. Київ, 

Проспект Правди, 80

Код ЄДРПОУ 3370313782;

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», UA033052990000026000015018563; МФО 305299;

Email: office@juliesdata.com

тел. 044 3389370

моб. 0674776401

Практичні ГІС