ГІС-технологія розроблення НПГД генеральних планів. Частина 1.

В структурі об’єктно-орієнтованої моделі геопросторових даних генерального плану, поданої на рисунку 3, виділено такі складові:

1)   база знань, яка зберігає відомості про інформаційні ресурси геоінформаційної системи автоматизації підготовки профільного набору даних та включає: класифікатор комплектів містобудівної документації, який забезпечує однозначну ідентифікацію електронних копій документації генерального плану та об’єктів НПГД; прикладну схему бази геопросторових даних та каталог класів геопросторових об’єктів генерального плану, які визначають концептуальну модель наборів профільних геопросторових даних; профіль базових та додаткових елементів метаданих тощо;

2)         база даних, що включає: базу геопросторових даних об’єктів генерального плану та базу геопросторових даних об’єктів плану зонування; базу даних узагальнених показників структурно-планувальних одиниць, яка забезпечує автоматизацію процесу визначення техніко-економічних показників; бібліотеку SQL-функцій для методів, що моделюють поведінку об’єктів генерального плану та забезпечують цілісність бази даних, яка ґрунтується на вбудованих функціях мови SQL,що відповідають вимогам специфікації відкритого геопросторового консорціуму (OGC) [OpenGIS Implementation Specification for Geographic information ? Simple feature access ?Part 2: SQL option.] та міжнародного стандарту ISO/IEC 13249-3:2011. Information technology– Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial – 2012.

Рис. 3. Узагальнена структура ООМ геопросторових даних генерального плану
Рис. 3. Узагальнена структура ООМ геопросторових даних генерального плану

Як зазначалося попередньо, моделювання поведінки об’єктів генерального плану реалізовано з використанням бібліотеки прикладних SQL-функцій. Моделювання функціональної поведінки об’єктів включає вирішення таких задач: автоматизація процесу визначення містобудівної якості та техніко-економічних показників території, побудова містобудівних об’єктів, визначення оптимального місцерозташування об’єктів тощо. В загальному моделювання поведінки об’єктів можна подати як обробну систему, яка визначається як сукупність вхідних та вихідних даних, базових та прикладних функцій просторового аналізу та моделювання, правил взаємодії перелічених складових системи. Обробну систему процесу моделювання поведінки об’єктів ГП (S) можна визначити такою п’ятіркою:  S={ДO,ДR,FO, FA,R}           (1)

де ДO ? множина вхідних даних, яка включає в себе просторові дані GO та непросторові дані CO: ДО= GO?CO; ДR? множина результуючих даних, яка включає в себе просторові дані GR та непросторові дані CR: ДR= GR?CR; FO базові функції просторового аналізу і моделювання; FA прикладні функції вирішення задач панування території, які реалізують перетворення вхідних даних в результуючі дані: FA= ДО>ДR або ДR=FA (ДО); R – правила визначення сценаріїв застосування базових функцій FO в системі моделювання поведінки об’єктів генерального плану: Ri: FAi={FOj}, де FAi – прикладна функція моделювання поведінки об’єкта.

В межах однієї публікації неможливо докладно розглянути методику та реалізацію вирішення зазначених задач моделювання поведінки об’єктів генерального плану. В цій публікації в розділі «результати» наведено приклад реалізації автоматизації процесу побудови зон обмежень.

Результати

Геоінформаційну технологію підготовки наборів профільних геопросторових даних реалізовано в середовищі СКБД PostgreSQL/postgis [https://www.postgresql.org/] та ГІС QGIS [http://qgis.org/ru/site].

Для випуску графічних матеріалів в базі знань системи визначено правила формування цифрових моделей схем генерального плану (розділ «Модель об’єктного складу та правила картографування» на технологічній схемі, рис.2) на основі бази геопросторових даних об’єктів генерального плану (рис.4). На базі цих правил сформовано проекти (шаблони) типових моделей подання просторових рішень у вигляді схем, передбачених в ДБН Б.1.1-15:2012, наприклад таких як план існуючого використання (рис. 5), схема інженерного обладнання території (рис. 6) тощо.

Рис. 4. Модель формування просторових схем генерального плану з використанням БГД
Рис. 4. Модель формування просторових схем генерального плану з використанням БГД
Рис. 6. Фрагмент генерального плану с. Бобрица в середовищі QGIS (схема інженерного обладнання території)
Рис. 5. Фрагмент генерального плану в середовищі QGIS (схема інженерного обладнання території)

Читайте продовження в наступній частині.