ГІС-технологія розроблення НПГД генеральних планів. Частина 2.

 

Сучасні вимоги до містобудівної документації та системи містобудівного кадастру передбачають, зокрема формування наборів профільних геопросторових даних в єдиній системі класифікації та кодування об'єктів містобудування, що разом із наборами метаданих реєструються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру.

Але до тепер відсутня цілісна система нормативних документів, яка регламентує типи наборів профільних геопросторових даних, каталог класів геопросторових об’єктів, концептуальну та логічну моделі наборів профільних геопросторових даних, не сформовано вимоги до цифрових форматів й кодування складових містобудівної документації для їх однозначної ідентифікації, реєстрації, зберігання, пошуку та використання в системі містобудівного кадастру, до тепер переважає графічний підхід до виготовлення документів, зорієнтований на підготовку просторових схем картографічних зображень, а не їх ГІС-моделей.

Відсутність перелічених компонентів системи нормативних документів на набори профільних даних генерального плану не дозволяє перейти від автоматизації підготовки картографічних документів до геоінформаційної моделі проектних рішень для ГІС управління територіями та інтегрування інформаційних ресурсів в національну інфраструктуру геопросторових даних.

Методика

Набори профільних геопросторових даних (НПГД) можна визначити як уніфікований набір геоінформаційних моделей об’єктів, що містяться у складі просторових схем і планів містобудівної документації і проектної документації у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

В сучасних геоінформаційних системах застосовують три основні моделі наборів профільних геопросторових даних в ГІС: файлова геоінформаційна модель (ФГМ), геореляційна (ГРМ) та об’єктно-реляційна (ОРМ) [Максимова Ю. С., 2017].

Не дивлячись на те, що ці моделі еволюціонували від файлової до об’єктно-реляційної моделі всі вони до тепер застосовуються в ГІС.

Якщо говорити про файлові та геореляційні моделі, то їх структура, наповнення та засоби інтелектуалізації у вигляді процедурних знань прикладного моделювання залишаються платформо-залежними, а отже, обмежені можливості як обміну, так і трансферу знань від проектувальника до комп’ютера. Концептуально лише ОРМ, яка в єдиному середовищі об’єднує як базові геопросторові дані в незалежних форматах, так і незалежні від інструментальних ГІС базові та прикладні функції моделювання поведінки, забезпечує реалізацію геопросторових моделей і програмних засобів просторового аналізу не залежно від ГІС-платформи.

Таким чином, ключова гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що використання об’єктно-орієнтованої моделі НПГД на основі ОР СКБД дозволяє максимально підвищити рівень уніфікації атрибутивних і просторових даних та рівень уніфікації засобів геоінформаційного аналізу даних (рис.1). Ядром технологічно моделі формування НПГД генерального плану (ГП), поданої на рисунку 2, є: база даних об’єктів генерального плану; блок прикладних засобів просторового аналізу та моделювання об’єктів НПГД, які взаємодіють як з базою даних об’єктів ГП, так і з засобами інструментальної ГІС; засоби інструментальної ГІС.

Рис. 1. Рівні уніфікації структури та змісту в моделях наборів профільних геопросторових даних
Рис. 1. Рівні уніфікації структури та змісту в моделях наборів профільних геопросторових даних

База даних об’єктів генерального пану є основою моделювання та джерелом для формування цифрових схем за визначеними правилами картографування і формування зображень електронних схем в ГІС. Засоби інструментальної ГІС забезпечують зв'язок з базою даних об’єктів генерального плану та за результатами геоінформаційного моделювання в автоматизованій системі підготовки НПГД генеральних планів (рис. 2) формуються такі складові комплекта документації в обмінних форматах даних, підготовленого для передачі на реєстрацію в системі містобудівного кадастру: набори профільних геопросторових даних ГП; набори електронних растрових планів (схем) відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012; текстові матеріали (форма техніко-економічних показників генерується системою автоматично); метадані про комплект документації та його складові, в тому числі про НПГД; прикладна схема (з описом структури даних та системи класифікації, що використовується).

Рис. 2. Технологічна модель формування НПГД генерального плану на основі бази геопросторових даних
Рис. 2. Технологічна модель формування НПГД генерального плану на основі бази геопросторових даних

Читайте продовження в наступній частині.